آن‌ها باید بتوانند با پیاده سازی یک «فرهنگ دیجیتال» بستر مناسب به‌کارگیری ملزومات عصر دیجیتال را در آن فراهم ­آورند.و بحثی که وجود دارد ایسنت که آیا این گستردگی، ایراد مهمی برای پروژه‌های مج… Read More